Hřbitovy jsou mnohdy poslední 
                připomínkou lidských osudů
Přidat hřbitov

Dokumentace hřbitovů v regionu Mostecka a Bílinska s fotogaleriemi

Dokumentation von Friedhöfen in der Region von Brüx und Bilin mit Fotogalerien

Projekt dokumentace hřbitovů na Mostecku a Bílinsku byl realizován spolkem Omnium z.s. ve spolupráci s organizací Heimatkreisverein Bilin e.V., Heimatplfegerin der Sudetendeutschen s podporou Česko-německého fondu budoucnosti v roce 2018.

Das Projekt der Friedhofsdokumentation des Vereins Omnium in Zusammenarbeit mit der Heimatkreisverein Bilin e.V., Heimatpflegerin der Sudetendeutschen wird durch den Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds gefördert im Jahr 2018.

 

Lokalita
(prolink)

Obec / 
město

Okres

Kraj

Německý 
název

Autor

die Lokalität der Ort der Kreis die Region Deutsch Titel der Autor
           
Bečov u Mostu Bečov Most Ústecký Hochpetsch Omnium
Bílina - městský Bílina Teplice  Ústecký Bilin Omnium
Bílina - židovský Bílina Teplice  Ústecký Bilin Omnium
Blažim Blažim Louny Ústecký Ploscha  Omnium
Boleboř Boleboř Chomutov Ústecký Göttersdorf Omnium
Braňany Braňany Most Ústecký Prohn Omnium
Břvany - obecní Břvany  Louny  Ústecký Weberschan  Omnium
Břvany - u kostela Břvany Louny Ústecký Weberschan Omnium
České Zlatníky Obrnice  Most  Ústecký Böhmisch-Zlatnik Omnium
Duchcov Duchcov  Teplice  Ústecký Dux Omnium
Havraň Havraň Most  Ústecký Hawran  Omnium
Horní JIřetín Horní Jiřetín  Most  Ústecký Ober Georgenthal Omnium
Hrob Hrob Teplice Ústecký Klostergrab Omnium
Hrobčice Hrobčice Teplice Ústecký  Hrobschitz Omnium
Chouč Hrobčice  Teplice Ústecký Kautz Omnium
Jeníkov Jeníkov Teplice  Ústecký Janegg  Omnium
Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty
pod Milešovkou 
Teplice  Ústecký Kostenblatt Omnium
Košťany Košťany Teplice  Ústecký Kosten  Omnium
Kozly Kozly Louny Ústecký Kosel Omnium
Křemýž Ohníč  Teplice  Ústecký Krzemusch  Omnium
Ledvice Ledvice Teplcie Ústecký Ladowitz  Omnium
Litvinov Litvínov Most Ústecký Oberleutensdorf  Omnium
Lom Lom Most  Ústecký Bruch  Omnium
Lužice Lužice Most  Ústecký Luschitz Omnium
Malý Háj Hora Svaté Kateřiny Most  Ústecký Kleinhan  Omnium
Měrunice Měrunice Teplice  Ústecký Meronitz  Omnium
Mikulov Mikulov Teplice  Ústecký Niklasberg  Omnium
Milešov - obecní Velemín Litoměřice  Ústecký Mileschau  Omnium
Milešov - u kostela Velemín Litoměřice  Ústecký Mileschau  Omnium
Moldava Moldava Teplice  Ústecký  Moldau   Omnium
Most - kostelní Most Most Ústecký Brüx  Omnium
Most - městský Most Most  Ústecký Brüx  Omnium
Most - židovský Most Most  Ústecký Brüx  Omnium
Mrzlice Hrobčice Teplice  Ústecký Mezlitz  Omnium
Mukov Hrobčice Teplice  Ústecký Mukow Omnium
Nová Ves v Horách Nová Ves v Horách Most  Ústecký Gebirgsneudorf Omnium
Osek Osek Teplice  Ústecký Ossegg  Omnium
Pyšná Vysoká Pec Chomutov Ústecký Stolzenhan  
Světec Světec Teplice Ústecký Schwaz  Omnium
Volevčice Volevčice Most  Ústecký Wolepschitz  Omnium
Vtelno Most  Most Ústecký Wteln  Omnium
Výškov Výškov Louny  Ústecký Wischkowa  Omnium
Zabrušany Zabrušany Teplice  Ústecký Sobrusan  Omnium
Želenice Želenice Most  Ústecký Sellnitz Omnium

 

Region Mostecka a Bílinska

Okres Most je svoji rozlohou 467 km2 druhým nejmenším okresem v Ústeckém kraji. Na severní straně je chráněn hradbou Krušných hor, ze západu, jihu a východu hraničí s okresy Chomutov, Louny a Teplice. Okres má pouze 26 obcí, z toho čtyři obce se statutem města. Okres se vyznačuje velkou hustotou obyvatel na km2 (251) a ze sedmi okresů Ústeckého kraje nejvyšším podílem obyvatel žijících ve městech (89 %).

Území okresu náleží ke třem geografickým celkům. Jde o Krušné hory, výběžek Českého středohoří, zčásti o Žateckou plošinu a Mosteckou kotlinu v podobě velké pánve.

Ohromné nerostné bohatství zcela předurčilo charakter a ekonomický význam okresu. V letech budování socializmu, kdy se Československo orientovalo na energeticky náročný těžký průmysl, se hnědé uhlí stalo rozhodující složkou palivoenergetické základny. V průběhu čtyřiceti poválečných let bylo v oblasti povrchové těžby zrušeno 130 průmyslových objektů, ale zároveň zmizelo i přes 80 obcí. V době, kdy historické město Most ustoupilo těžbě, nebylo pochyb o perspektivě hornictví a energetiky na další desítky let.

Nebývale intenzivní růst těžby a rozvoj hospodářství na území okresu v minulém století přinesl i nárůst dopadů průmyslové činnosti na životní prostředí. V roce 1991 byly nastaveny ministerstvem ekologické limity těžby, aby se region mohl rozvíjet a nebyl vydán na pospas těžebním společnostem.

Povrchová těžba má stále nepříznivý vliv na život lidí v pánevních oblastech a také na vzhled krajiny. Zákonná ustanovení o ochraně a rekultivaci půdy při báňské činnosti jsou sice v českých zemích známa již dlouho, ale zákony a novely nebyly důsledně dodržovány a zemědělská půda byla silně devastována.

Zemědělská půda tvoří pouze necelých 30 % z celkové rozlohy okresu a zároveň je tento podíl nejnižší z okresů Ústeckého kraje.

 

Nejvíce byla těžbou, pokud jde o likvidaci obcí, postižena mostecká oblast. Velmi nešťastné bylo rozhodnutí zbourat celý starý Most a postavit nový. Čas nepotvrdil správnost tohoto rozhodnutí a ani několik desítek milionů tun kvalitního uhlí nemohlo nahradit historické ztráty.

Ze starého Mostu, města s více jak sedmisetletou tradicí, zůstal zachován jen děkanský kostel jako vrchol gotického stavitelství a pozůstatky hradu na kopci Hněvín.

Význam celé této oblasti v minulosti dokladují i další pamětihodnosti nacházející se na území okresu. Obec Horní Jiřetín byl významným poutním sídlem na obchodní cestě do Saska, v obci je barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní fara. V katastru obce leží zámek Jezeří, který byl postaven na místě původního gotického hradu. Od Bílé hory je majitelem rod Lobkowiczů. V 19. století se zámek stal významným kulturním centrem, navštěvovaným zejména hudebníky a skladateli.

Ve městě Litvínov náleží k pamětihodnostem Valdštejnský zámek z první poloviny 18. století, který je obklopen zámeckým parkem v anglickém stylu o rozloze osmi hektarů. Od roku 1964 je zde zřízeno muzeum. Valdštejnská kaple se nachází na zrušeném městském hřbitově a je postavena v klasicistním slohu. Mezi významné objekty architektury po druhé světové válce patří Kolektivní dům, komplex představoval v dané době nový styl bydlení s úplným vybavením a službami.

Litvínov bylo a je město hlavně průmyslové. Význam manufaktury na výrobu sukna připomíná obelisk z roku 1815 umístěný na náměstí Míru. Další zastavení na podkrušnohorské cestě je možné ve městě Lom. Záznamy o existenci osady pocházejí z konce 12. století. Ve městě najdeme kostel Srdce Páně ze 17. století, morový sloup s podstavcem a reliéfem sv. Jiří, kapli Nejsvětější trojice a původní hornickou kolonii z konce 19. století.

Dalším faktorem, který se velmi podepsal na současné podobě okres Most je odsun německého obyvatelstva po 2. světové válce. Z řady kdysi lidnatých obcí a měst zmizela ve velmi krátké době podstatná část obyvatelstva. A mnohdy jsou poslední připomínkou společné historie již jen staré hřbitovy.

 

 Zdroj: Charakteristika okresu Most, Český statistický ústav 2012, redakčně upraveno

Der Kreis Brüx

Der Kreis Brüx ist mit seiner Fläche von 467 km2 der zweitkleinste Kreis in der Aussiger Region. An der Nordseite ist er durch den Wall des Erzgebirges geschützt, von Westen, Süden und Osten grenzt er an die Kreise Komotau, Laun und Teplitz. Der Kreis hat nur 26 Gemeinden, von denen vier Gemeinden den Status einer Stadt haben. Der Kreis zeichnet sich durch eine hohe Bevölkerungsdichte pro km2 (251) und dem höchsten Anteil der in Städten lebenden Bevölkerung aller sieben Kreise der Aussiger Region aus (89 %).

Das Gebiet des Kreises gehört zu drei geographischen Einheiten. Es handelt sich um das Erzgebirge, die Ausläufer des Böhmischen Mittelgebirges, teils um die Saaz Ebene und den Brüx Kessel in Gestalt eines großen Beckens.

Der riesige mineralische Reichtum bestimmte den Charakter und die wirtschaftliche Bedeutung des Kreises. In den Jahren des Aufbaus des Sozialismus, als sich die Tschechoslowakei auf die energieintensive Schwerindustrie konzentrierte, wurde Braunkohle der entscheidende Bestandteil der energetischen Basis. Im Verlauf der vierzig Nachkriegsjahre wurden im Kreis durch den Oberflächenabbau 130 Industrieobjekte aufgelöst, aber gleichzeitig verschwanden auch über 80 Gemeinden. In der Zeit, als die historische Stadt Brüx dem Abbau wich gab es keine Zweifel über die Perspektive von Bergbau und Energiewesen für weitere Jahrzehnte.

Das ungewöhnlich intensive Wachstum des Abbaus und die Entwicklung der Wirtschaft auf dem Gebiet des Kreises im letzten Jahrhundert brachte auch ein Wachstum der Folgen der Industrietätigkeit auf die Umwelt. Im Jahre 1991 wurden vom Ministerium ökologische Grenzen des Abbaus festgelegt, damit sich die Region entwickeln kann und nicht den Abbauunternehmen ausgeliefert ist.

Der Oberflächenabbau hat noch immer einen ungünstigen Einfluss auf das Leben der Menschen im Gebiet des Beckens und auch auf das Aussehen der Landschaft. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz und der Rekultivierung des Bodens bei Bergbautätigkeiten sind zwar schon lange in den tschechischen Ländern bekannt, aber die Gesetze und Novellen wurden nicht konsequent eingehalten und der landwirtschaftliche Boden wurde stark verwüstet.

Landwirtschaftliches Ackerland bildet weniger als 30% der gesamten Ausdehnung des Kreises und gleichzeitig ist dieser Anteil der niedrigste der Kreise der Aussiger Region.

 

Wenn es um das Auslöschen von Gemeinden geht, war das Gebiet Brüx am meisten davon betroffen. Sehr unglücklich war die Entscheidung, das gesamte alte Most abzureißen und neu aufzubauen. Die Zeit hat die Richtigkeit dieser Entscheidung nicht bestätigt und auch Millionen von Tonnen hochwertiger Kohle konnten die historischen Verluste nicht ersetzen.

Vom alten Brüx, einer Stadt mit über 700-jähriger Tradition, blieben nur die Dekans-Kirche als Gipfel des gotischen Bauwesens und die Überreste der Burg auf dem Landeswarte-Hügel erhalten.

Die Bedeutung dieses gesamten Gebiets in der Vergangenheit belegen auch weitere Sehenswürdigkeiten, die sich auf dem Gebiet der Region befinden. Der Ort Ober Georgenthal war eine bedeutende Wallfahrtssiedlung auf dem Handelsweg nach Sachsen, im Ort befindet sich die Barockkirche Mariä Himmelfahrt und die Barockpfarrei. Auf dem Katastergebiet des Ortes liegt das Schloss Eisenberg, welches an der Stelle einer ehemaligen gotischen Burg errichtet wurde. Seit der Schlacht am Weißen Berg ist das Geschlecht Lobkowicz dessen Eigentümer. Im 19. Jahrhundert wurde das Schloss ein bedeutendes Kulturzentrum, insbesondere von Musikern und Komponisten besucht.

In der Stadt Oberleutensdorf gehört zu den Sehenswürdigkeiten das Wallenstein-Schloss aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, das von einem Schlosspark im englischen Stil mit einer Fläche von 8 Hektar umgeben ist. Seit dem Jahre 1964 ist hier ein Museum eingerichtet. Die Wallenstein-Kapelle befindet sich auf dem aufgelösten Stadtfriedhof und wurde im klassizistischen Stil errichtet. Zu den bedeutenden Objekten der Architektur nach dem zweiten Weltkrieg gehört das Kollektiv-Haus, der Komplex stellte in der betreffenden Zeit einen neuen Wohnstil mit Komplettausstattung und Dienstleistungen dar.

Oberleutensdorf war und ist vor allem eine Stadt der Industrie. An eine bedeutende Manufaktur zur Tucherzeugung erinnert ein Obelisk aus dem Jahre 1815 auf dem Stadtplatz „náměstí Míru“. Ein weiterer Halt auf dem Vorerzgebirgs-Weg ist in der Stadt Lom möglich. Über die Existenz der Siedlung existieren Aufzeichnungen vom Ende des 12. Jahrhunderts. In der Stadt findet man die Kirche Herz Jesu aus dem 17. Jahrhundert, die Pestsäule mit ihrem Sockel und dem Relief des Hl. Georgs, die Kapelle der Höchsten Dreifaltigkeit und die ursprüngliche Bergwerkskolonie vom Ende des 19. Jahrhunderts.

Ein weiterer Faktor, der sich sehr auf das gegenwärtige Aussehen des Bezirks Brüx auswirkte, ist die Abschiebung der deutschen Einwohnerschaft nach dem 2. Weltkrieg. Aus einer Reihe ehemals stark bevölkerter Gemeinden und Städte verschwand in einer sehr kurzen Frist ein markanter Teil der Bevölkerung. Und oftmals sind nur noch die alten Friedhöfe die letzten Andenken an die gemeinsame Geschichte.