Die Friedhöfe sind oft die letzte 
      Erinnerung an menschliche Schicksäle 
Přidat hřbitov

Dokumentace hřbitova Přibenice

Projekt "Modelová dokumentace německého vesnického hřbitova v obci Přibenice" byl realizován v roce 2021 s podporou Rady vlády pro národnostní menšiny v rámci programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2021.

Hřbitov

Hřbitov na území obce Přibenice, k.ú. Přibenice, region Podbořansko, okres Louny, kraj Ústecký,
plocha hřbitova 1.583 m2, GPS 50.1377147N, 13.3746833E

Cíle projektu

Obecným cílem a vizí projektu je rozvoj a podpora společenského povědomí o širším kontextu pietního zacházení s hrobovými místy příslušníků národnostních menšin, s lidskými ostatky, ale i o způsobech péče o historické hřbitovy.

Dlouhodobou vizí dokumentačních aktivit žadatele je komplexní dokumentace německých hřbitovů v České republice. Podobné hřbitovy je možné definovat jako hřbitovy neudržované, opuštěné, nebo ve špatném stavu s převažujícím podílem německých hrobů, mnohdy bez zájmu místních úřadů o správu a bez vazeb místní komunity ke hřbitovu.

V rámci těchto dokumentačních aktivit byla v roce 2021 zpracována vzorová, modelová kulturně-historická rešerše a dokumentace hřbitova v obci Přibenice v regionu Podbořanska v okrese Louny v Ústeckém kraji. Region Podbořansko je typickým příkladem osudu lokality poznamenané odsunem původních německých obyvatel, postupným úpadkem během minulého režimu, ale i současným kulturně-sociálním a hospodářským vývojem po roce 1989. Ač je tento region vzdálen pouze 90 km od hlavního města, je typickým příkladem vnitřní periferie Ústeckého kraje.

O projektu

Projekt „Modelová dokumentace a návrh obnovy německého vesnického hřbitova v obci Přibenice“ je součástí dokumentačních aktivit žadatele v oblasti dokumentace německých historických hřbitovů a kulturně historického bádání v tomto specifickém segmentu kulturního dědictví v ČR.

Projekt navazuje na plošnou dokumentaci stavu německých hřbitovů na území Ústeckého kraje prováděnou v roce 2020, dokumentaci hřbitovů na území Libereckého kraje realizovanou v roce 2021 a současně na vypracovanou modelovou kulturně historická rešerši a dokumentaci hřbitova v místní části Horní Ves statutárního města Chomutov jako typického městského hřbitova na území bývalých Sudet.

Zcela specifické postavení hmotného kulturního dědictví německé menšiny, zejména v pohraničí, je dáno důsledky vystěhování Němců. Absence vazby nových osídlenců na „kulturní obsah“ pohraničních území v nejširším slova smyslu šla ruku v ruce s postupným fyzickým rozpadem nebo i zánikem sídel v krajině a makroekonomickými experimenty. Dopad na stav památek je doložen řadou příkladů, publikací, či výstav, stejně tak jako pokusy o záchranu a obnovu toho, co zbylo.

V naprosté většině jde o památky, považované veřejností za české, ale fakticky spojené s německým kulturním dědictvím. Je zřejmé, že zde existuje nejen český, ale zcela oprávněně především německý zájem o jejich zachování, přestože ne všude s pochopením přijímaný. Existuje právní úprava tohoto zájmu, a také praktické projevy jeho realizace, lhostejno zda občany české nebo německé národnosti, ať už z krajanské obce nebo německé menšiny.

Jednou z nejpostiženějších oblastí jsou historické německé hřbitovy. Počty zcela zaniklých hřbitovů, hřbitovů opuštěných, neudržovaných, příp. hrobů zbavených jdou do stovek. Nejde přitom jen o stav v obcích daleko na horách, v opuštěných vesnicích nebo obcích zaniklých. I ve městech lze najít opuštěné hroby bývalé městské honorace, rozpadající se rodinné kaple, rozvalené, propadlé a neoznačené hrobová místa, zapomenuté hromadné hroby.

Chce-li být stát považován za civilizovaný, měl by pietně udržovat místa posledního odpočinku minulých generací, lhostejno jaké byly národnosti.

Výsledky projektu

V rámci dokumentace hřbitova byla zpracována:

          - Rešerše hřbitova, dokumentace,
          - Analytická část
          - Schéma hřbitova
          - Rešerše rodu von Wallis vč. rodokmenu

 

Výsledky projektu je možné najít na webu - http://hrbitovpribenice.cz/public

Publikace s výsledky dokumentace hrbitova je ke stažení - ZDE